• 17 Ιανουαρίου 2021
  • admin

Η πρώτη μας κίνηση ξεκινώντας το MEDISTO είναι να εισαγάγουμε επάνω αριστερά στο πλαίσιο του πεδίου “ΑΜΚΑ ή Ασθενής” το ΕΠΩΝΥΜΟ ή το ΑΜΚΑ του ασθενή.

Τότε ανοίγει η Καρτέλα Ασθενή αυτόματα, στην οποία εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του, οι επισκέψεις, οι συνταγές, τα παραπεμπτικά, τα πρωτόκολλα, οι σημειώσεις και οι αποδείξεις για τον ασθενή. Ένα πλήρες δηλαδή αρχείο ασθενή ακόμα και από άλλους ιατρούς που έχει επισκεφθεί, εφόσον το επιθυμούμε και λάβουμε την έγκριση του ασθενή.

Αν ο ασθενής είναι νέος στο ιατρείο μας. πρέπει να εισαγάγουμε αυστηρά το ΑΜΚΑ στην αναζήτηση και δεν εμφανίζονται δεδομένα στην καρτέλα ασθενή παρά μόνο τα Πρωτόκολλα στα οποία είναι ενταγμένος από κάθε ιατρό. Αν επιθυμούμε την ενημέρωση του ιστορικού του ασθενή πατάμε “Ενημέρωση Ιστορικού Ασθενή –>Ενημέρωση ιστορικού όλων των ιατρών”.

Μετά το πέρας της ενημέρωσης, έχουμε πλήρη δεδομένα για το ασθενή από όλους τους ιατρούς.

Στη συνέχεια προχωράμε στην επιλογή εργασίας π.χ. αντιγραφή συνταγής ή παραπεμπτικού από την αντίστοιχη υπο-καρτέλα της καρτέλας ασθενή κλπ ή ανοίγουμε επίσκεψη, συνταγή ή παραπεμπτικό με το αντίστοιχο κουμπί δίπλα από το πεδίο αυτό “ΑΜΚΑ ή Επωνύμο”.